Sloan Research Fellowship awarded to U of U Researcher Adam Douglass