مراقبت عاجل، بازدیدهای مجازی یا اتاق عاجل

بدانيد کجا بايد برويد

بايد بدانيد برى دريافت مراقبت در شرايط اضطرارى کجا برويد. اين چک ليست يک رهنماي مختصر برى شرايط اضطرار رايج است. اگر جان تان درخطر است, يا تماس به 911 بگيريد يا رجوع به اتاق عاجل نما ييد. 

دانلود نسخه چاپی

urgent-care-emergency-care-dari.jpg